FP DUAL I PRÀCTIQUES FCT. INFORMACIÓ PER A EMPRESES CANDIDATES A ACOLLIR ALUMNES

Modalitats de pràctiques formatives,
 • FP DUAL,  per als cicles de grau mitjà i superior
 • FCT, per a tots els cicles
Al Coromines tenim set Cicles Formatius de Formació Professional corresponents a tres famílies professionals,

Família d'Activitats Físiques i Esportives
 • Grau Superior (FP II)  Ensenyament i Animació Socioesportiva [Perfil]
 • -- Pràctiques FCT 400h
Família professional Informàtica i Comunicacions
 • Formació Professional Bàsica Informàtica d'Oficina [Perfil]
  -- Pràctiques FCT 240h
 • Grau Mitjà (FP I) Sistemes Microinformàtics i Xarxes [Perfil]
  -- Pràctiques FCT 380h
 • Grau Superior (FP II) Desenvolupament d'Aplicacions Web [Perfil]
  -- Pràctiques FCT 400h
Família professional Administració i Gestió
 • Grau Mitjà (FP I) Gestió Administrativa [Perfil]
  -- Pràctiques FCT 380h
 • Grau Superior (FP II) Administració i Finances [Perfil]
  -- Pràctiques FCT 400h
 • Grau Superior (FP II) Assistència a la Direcció [Perfil]
  -- Pràctiques FCT 400h
Darrere de cadascun dels títols, s'ha inclòs un enllaç a documents amb el detall del perfil professional d'aquests estudis, corresponents a les competències adquirides per l'alumnat.

EXEMPCIÓ DEL MÒDUL D'FCT

qui?
Aquell que acredite, almenys, un any a temps complet per a cicles FP o tres mesos en el cas de PQPI, o el seu equivalent a temps parcial, d’experiència relacionada amb els estudis professionals que permeten demostrar l’adquisició de les capacitats corresponents al mòdul professional d’FCT
quan?
Es podrà sol·licitar la seua exempció després de formalitzar la matrícula o fora del període de matrícula, sempre amb una antelació mínima de 30 dies hàbils a l’inici previst de les pràctiques.
com?
S'haurà de presentar en la secretaria del centre la documentació següent: 
 1. Una sol·licitud dirigida a la direcció del centre docent. Descarréga-la
 2. Acreditació de tindre experiència laboral d’almenys un any a temps complet o de tres mesos en el cas de PQPI, o el seu equivalent a temps parcial, relacionada amb l'ensenyança que es cursa, que es justificarà aportant els documents següents:
> Certificació de la Tresoreria General de la Seguretat Social (vida laboral), o si és el cas, el període de cotització en el Règim Especial de Treballadors Autònoms
> Certificació de les empreses on haja adquirit l’experiència laboral, en què conste específicament la duració del contracte (data d'inici i data inal de contracte), les activitats exercides i el període de temps (horari diari de treball) en què s’ha realitzat l’activitat. En el cas de treballadors/es per compte propi, certificació d’alta en el cens d’obligats tributaris, amb una antiguitat mínima d’un any a temps complet o de tres mesos en el cas de PQPI, així com la declaració de l’interessat/ada de les activitats més representatives.
Ampliar informació...

Acreditació de Competències Professionals

 Ja pots rendibilitzar la teva experiència laboral i la teva formació corresponent a una activitat professional fent que se't reconeguin oficialment les teves competències professionals.

Informació del Ministerio de Educación a
http://todofp.es/todofp/formacion/acreditacion-de-competencias.html